Közérdekű adatok

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. A közfeladatot ellátó szerv, hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

     Önkormányzat

     Hivatal

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

     Önkormányzat

     Hivatal

     Intézmények

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonos telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

     Önkormányzat

     Hivatal

     Intézmények

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.1.4. Testületi szerv esetén a terület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

      Önkormányzat

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.2.1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

     Hivatal

     Óvoda

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.2.2. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon-és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

     Nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot archívumban tartásával

1.2.3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon-és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

    Nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.2.4. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

    Hivatal alapító okirat.pdf

    Hivatal alapító okirat elfogadó határozata.pdf

    Óvoda alapító okirat.pdf

    Óvoda alapító okirat elfogadó határozata.pdf

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.2.5. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

    Nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.2.6. a közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

    www.jnszmkh.hu/kezdolap

Frissítés: a változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

     Önkormányzat

     Óvoda

     SZMSZ

     Társulási megállapodás

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

     Nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

     Nem releváns

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.2.1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területet, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

     Ügymodell

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.3. Közszolgáltatások

2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

     Költségvetési rendelet

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.4. A szerv nyilvántartásai

2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

     Üzlet, szállás nyilvántartás

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadváány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

     Nem releváns

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.5. Döntéshozatal, ülések

2.5.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

     Meghívók - Előterjesztések

     Jegyzőkönyvek

     SZMSZ

Frissítés: a változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.6. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.6.1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

     Meghívók - Előterjesztések

Frissítés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.7. Hirdetmények

2.7.1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

     Hirdetmények

Frissítés: Folyamatosan

Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával

2.8. Pályázatok

2.8.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

     Pályázatok

Frissítés: Folyamatosan

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.9. Vizsgálatok, ellenőrzések

2.9.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

     Belső ellenőrzés

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

     Közérdekű adatok

     Megismerésének módja

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2.10.2. A közfeladatot ellátó szervtevékenységére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

     Statisztikák

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.10.3. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

     Statisztikák

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.10.4. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

     Nem releváns

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.10.5. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

     Nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.11. Közzétételi listák

2.11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

     Nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

3.1. Költségvetések, beszámolók

3.1.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

     Költségvetési rendelet

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

3.1.2. a közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.1.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

Megőrzés: a közzétételt követő 5 évig

3.2. Működés

3.2.1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

     5 milliót meghaladó beszerzések

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

3.2.2. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

     Pályázatok

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.2.3. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

     Nem releváns

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.2.4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

     Nem releváns

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával

3.2.5. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

       Közbeszerzések

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával